โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์เป็นจังหวัดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในด้านสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย การผลิตและการแปรรูป โดยอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ได้ถูกกำหนดโดยนโยบายของรัฐให้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมชีวภาพ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ติดต่อสอบถาม

Visitor :

000255